ABC BUDOWY

1. Jak uzyskać pozwolenie na budowę?
Zgodnie z Prawem budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do niego oraz z bilansem terenu wykonanymi przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych (w skali 1:500);
 • decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej miejscowości);
 • warunki techniczne dostawy mediów: gazu, energii elektrycznej oraz wody i odbioru ścieków;
 • wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów;
 • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę I-III);
 • oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia;
 • kserokopię z nadania uprawnień projektowych oraz aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

2. 6 kroków do posiadania własnego domu:

 • Wybór działki
 • Formalności
 • Wybór projektu: autorskiego, gotowego
 • Ustalenie koncepcji
 • Etap projektowania
 • Złożenie w Starostwie

3. Jakie dokumenty powinienem przykazać projektantowi, aby rozpocząć prace projektowe?
W zależności od zakresu prac projektowych, ich skomplikowania oraz wielkości i nazwy projektowanego obiektu, do rozpoczęcia prac projektowych będą potrzebne niektóre z niżej wymienionych dokumentów:

 • aktualna mapa sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
 • prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki
 • warunki techniczne wykonania przyłączy lub zapewnienie dostaw mediów : wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energii  elektrycznej, gazu, ciepła
 • warunki techniczne wykonania zjazdu na działkę lub zgoda zarządcy drogi
 • program użytkowy
 • inne w zależności od rodzaju inwestycji

4. Czy pierwsza wizyta w biurze projektowym jest płatna?
Nie. Płatność odbywa się po zakończeniu prac projektowych – przed oddaniem dokumentacji wraz z odpowiednim wnioskiem i oświadczeniem do właściwego organu wydającego Pozwolenie na Budowę.

5. Czy niezbędna jest adaptacja projektu po zakupie projektu gotowego?
Adaptacja projektu powtarzalnego jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę.
Polega ona na dostosowaniu projektu typowego do lokalnych warunków, a także na wprowadzeniu proponowanych przez inwestora zmian zgodnie z wymaganiami miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy, opieczętowany i uzupełniony o niezbędne dokumenty od dysponentów sieci.
Koszty adaptacji ponosi inwestor, dodatkowo do kosztów zakupu projektu gotowego.
Czas realizacji ok. 2 tygodni - jeśli posiadamy wszystkie niezbędne do tego dokumenty oraz nie wprowadzamy zmian w projekcie typowym.

6. Co klient otrzymuje w cenie projektu?

 • pełne prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę – klient zlecając wykonanie projektu nie musi się martwić o składanie wniosków, wizyty w urzędach itp.;
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego, gotowego do złożenia w urzędzie wraz z wnioskiem o Pozwolenie na Budowę
 • 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej – tylko rysunki + projekt zagospodarowania terenu;
 • tablicę informacyjną wymaganą przepisami prawa budowlanego
 • wsparcie techniczne i merytoryczne podczas realizacji inwestycji
 • dane kontaktowe do sprawdzonych wykonawców, architektów wnętrz oraz kierowników budów.